Prostě Vás naučíme vařit ...

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti COSMOPOLITAN CENTRAL EUROPE spol. s r.o., IČ: 251 34 001, se sídlem Suchdolská 85/14, PSČ: 160 00, Praha 6 – Sedlec, zapsané v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52519, vztahující se na prodej a nákup zboží uskutečňovaný prostřednictvím internetového obchodu www.prakul.cz a objednávání a poskytování kurzů pořádaných a nabízených obchodní společností COSMOPOLITAN CENTRAL EUROPE spol. s r.o. prostřednictvím internetových stránek www.prakul.cz

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím dále specifikovaných internetových stránek a poskytováním služeb prostřednictvím těchto stránek zakoupených. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.
  2. Provozovatelem internetových stránek, internetového obchodu a poskytovatelem služeb je společnost COSMOPOLITAN CENTRAL EUROPE spol. s r.o., IČ: 251 34 001, se sídlem: Suchdolská 85/14, PSČ: 160 00 Praha 6 – Sedlec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52519.
  3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a, je-li druhou smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).
  4. Pro účely těchto obchodních podmínek mají následující výrazy tento význam:
  • Prakulem“ se rozumí společnost COSMOPOLITAN CENTRAL EUROPE spol. s r.o., IČ: 251 34 001, se sídlem: Suchdolská 85/14, PSČ: 160 00 Praha 6 – Sedlec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52519, která provozuje webové stránky a vystupuje dále jako prodávající a/nebo poskytovatel služby. 
  • Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na webových stránkách, založila si u Prakulu zákaznický účet a odebírá od Prakulu zboží nebo služby, případně odebírá od Prakulu zboží nebo služby bez registrace na webových stránkách, není-li registrace vyžadována. Zákazníkem může být spotřebitel či podnikatel.  
  • Spotřebitelem“ je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy a/nebo smlouvy o poskytnutí kurzu s Prakulem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
  • Podnikatelem“ se rozumí: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Prakulem na internetové adrese http://www.prakul.cz.

Zbožím“ se rozumí zákazníkem závazně objednaná věc, jež je předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Prakulem jako prodávajícím a zákazníkem jako prostřednictvím webových stránek. 

Kurzem“ se rozumí kurz, akce či jednotlivá služba objednaná zákazníkem, jenž je předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu uzavřené mezi Prakulem jako poskytovatelem kurzu a zákazníkem prostřednictvím webových stránek. 

Účastníkem kurzu“ se rozumí osoba, která se osobně účastní kurzu. Účastníkem kurzu může být osoba odlišná od zákazníka. 

Vstupenkou na kurz“ se rozumí doklad osvědčující, že se účastník kurzu může zúčastnit kurzu, není-li toto právo prokázáno dle dohody jinak.  

Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucího kurzu či, za dále stanovených podmínek, úhrady kupní ceny zboží. 

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavírané smlouvy. Při uzavření smlouvy bude zákazníkovi zasláno e-mailové potvrzení objednávky. Přílohou tohoto potvrzení bude aktuální znění obchodních podmínek ve formátu PDF.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně Prakulu či zákazníka, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

7. Uzavřená smlouva je Prakulem archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webových stránkách a zákazník má možnost ji před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce zákazníkem. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které zákazník používá.

B. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI PRODEJI ZBOŽÍ

I. Kupní smlouva

1. Umístěním nabídky prodeje zboží na webových stránkách vyzývá Prakul zákazníky k podání objednávek za účelem uzavření kupní smlouvy na zboží. Zákazník projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím webových stránek. Prakul projevuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu potvrzením objednávky zákazníka na e-mailovou adresu zákazníka, kterou zákazník uvedl v objednávce. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky zákazníka ze strany Prakulu zákazníkovi. Od tohoto okamžiku vznikají mezi zákazníkem a Prakulem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Kupní smlouva je uzavírána zejména prostřednictvím webových stránek. Ve výjimečných případech, odůvodňují-li to konkrétní okolnosti, může být učinění objednávky a uzavření kupní smlouvy provedeno též jiným způsobem, přičemž i na takové způsoby uzavření smlouvy se užijí tyto obchodní podmínky.

3. Kupní smlouvu lze uzavřít též osobně na pobočce Prakulu. V takovém případě se nepoužijí ustanovení čl. IV. a V. části B. těchto obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se užijí přiměřeně.

II. Dodací podmínky zboží

1. Objednané zboží je doručováno dle množství, velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. V případě dodání pouze vstupenky nebo poukazu je možné zvolit dodání e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

2. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prakulu realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 3–10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude zákazník bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prakul. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a, je-li to s ohledem na charakter zboží obvyklé, též návod na používání zboží v českém jazyce spolu se záručním listem. Při převzetí zboží od přepravní služby, resp. pošty je zákazník povinen vždy zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen je zákazník povinen tuto skutečnost uvést do předávacího protokolu přepravní služby, resp. pošty. Prakul je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Rozvoz zboží je zajišťován po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděné včetně DPH. Náklady na dopravu zboží je rozlišováno podle zvoleného způsobu dopravy.

4. Zákazníci mohou zvolit tyto způsoby dodání zboží:

Poštou nebo jinou přepravní službou – zboží je v takovém případě zasláno na dodací adresu zákazníka uvedenou v objednávce, a to dle způsobu platby obyčejně, či na dobírku. 

Osobní odběr – zboží je možné též vyzvednout osobně v některém z odběrných míst Prakulu, které zákazník zvolil v objednávce. Jediné odběrné místo je Prakul. 

III. Platební podmínky zboží

1. Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.

2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH, případně dalších poplatků, které je zákazník povinen za zboží zaplatit. Prakul nepožaduje zálohu ani jinou obdobnou platbu.

3. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. To neplatí po dobu, kdy je v souladu s platnými právními předpisy upuštěno od plnění evidenční povinnosti dle zákona upravujícího evidenci tržeb.

4. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví Prakulu. Není posílán dodací list.

5. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob. Cena je platná v době objednání ze strany zákazníka.

6. Způsoby plateb za zboží jsou tyto:

Platba v hotovosti – pouze při převzetí zboží při osobním odběru. 

Platbou on-line prostřednictvím platební karty – přes zabezpečený systém Go Pay. 

7. Platbu je též možné provést prostřednictvím platného poukazu. Zákazník je povinen uhradit případný nedoplatek (rozdíl mezi hodnotou poukazu a cenou zboží) některým ze způsobů platby dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek.

IV. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

1. Spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Tím není dotčeno ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Prakulu nejpozději do 14. dne ode dne převzetí zboží.

2. O uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě je zákazník povinen Prakul informovat na e-mailovou adresu: kontakt@prakul.cz nebo má možnost odstoupení od smlouvy ve stanovené lhůtě zaslat, jakož i zboží samotné na adresu:

COSMOPOLITAN CENTRAL EUROPE spol. s r.o.,

Suchdolská 85/14

160 00 Praha 6 - Sedlec

3. Zboží je spotřebitel povinen Prakulu vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spotřebitel nese náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné za cestu zboží zpět k Prakulu). Prakul má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží v souladu s § 1831 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Zaplacené finanční prostředky je Prakul povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, resp. po obdržení vráceného zboží či prokáže-li spotřebitel, že zboží odeslal, a to převodem na bankovní účet spotřebitele, jehož číslo spotřebitel uvede v odstoupení od smlouvy, či jiným dohodnutým způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může Prakul vracené finanční prostředky snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 1833 a § 2999 odst. 1 občanského zákoníku).

6. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prakulu a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,  

na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíseno s jiným zbožím, 

na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,  

na dodávku novin, periodik a časopisů, 

spočívajících ve hře nebo loterii. 

7. Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky na kurzy a na poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu.

8. Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

9. Oznámení od odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku může spotřebitel učinit též prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany Prakulu

Prakul je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o "mimořádnou slevu" nebo "akci" nebo jiné označení obdobného významu. Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno zejména mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, Prakul bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část, nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

C. PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ KURZŮ

I. Smlouva o poskytnutí kurzu

1. Předmětem smlouvy o poskytnutí kurzu je závazek Prakulu poskytnout zákazníkovi kurz a umožnit zákazníkovi či jinému účastníkovi účast na takovém kurzu a závazek zákazníka uhradit Prakulu cenu za poskytnutí kurzu.

2. Na způsob a okamžik uzavření smlouvy o poskytnutí kurzu se přiměřeně užije část B čl. I. těchto obchodních podmínek. 

II. Vstupenky na kurzy – dodání a platba

1. Zákazník nebo účastník je povinen se před účastí na kurzu prokázat platnou vstupenkou na kurz.

2. Na způsob dodání vstupenky na kurz se přiměřeně užije část B čl. II. těchto obchodních podmínek. Vstupenku na kurz je též možné dodat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

3. Na způsob platby za poskytnutí kurzu se přiměřeně užije část B čl. III. těchto obchodních podmínek. V ceně za poskytnutí kurzu je zahrnuta konzumace nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou Prakulu, resp. pokyny lektora Prakulu.

4. Cenu za poskytnutí kurzu je možné též uhradit prostřednictvím poukazu. Rozdíl mezi hodnotou uplatněného poukazu a cenou kurzu může být zákazníkem uplatněn jako záloha na další kurz, případně lze v této výši zakoupit zboží prodávané Prakulem. Rozdíl v hodnotě poukazu a cenou absolvovaného kurzu je nutné uplatnit v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu se rozdíl nezapočítává. Zákazník nemá nárok na vrácení rozdílu v penězích.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Kurzu je oprávněn se účastnit zákazník nebo jím označený účastník. Kde se v tomto článku hovoří o účastníkovi, má se tím na mysli též zákazník účastnící se osobně kurzu. Osoba ve věku 16 let a mladší může být účastníkem kurzu pouze v doprovodu plnoletého účastníka téhož kurzu. 

2. Účastníci kurzu mají právo na vstup do všech prostor provozovny Prakul určených ke konání kurzu.

3. V průběhu konání kurzu nejsou účastníci kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání kurzu bez vědomí lektora Prakul nebo jeho zástupce.

4. Účastníci kurzu jsou povinni po celou dobu konání kurzu dodržovat pokyny lektora Prakulu nebo jeho zástupce.

5. Lektor Prakulu nebo jeho zástupce je povinen na počátku kurzu stručně poučit účastníky kurzu o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání kurzu. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních účastníků kurzu.

6. Prakul, lektor Prakulu nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu, ty účastníky kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora Prakul, dobré mravy či omezují ostatní účastníky kurzu v jejich účasti na kurzu. V takovém případě nemá zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny za poskytnutí kurzu.

7. Účastníci kurzu jsou povinni na počátku kurzu informovat lektora Prakulu o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu kurzu.

8. Zákazník se zavazuje nejpozději ve lhůtě 24 hodin před započetím kurzu označit účastníky kurzu (jménem, příjmením, bydlištěm, kontaktním telefonem, kontaktní e-mailovou adresou), kteří se zúčastní kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

9. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek též účastníky kurzu, kteří se zúčastní kurzu, na základě jím uzavřené smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

10. Zákazník má povinnost během konání kurzu dodržovat všechna stávající vládní nařízení a opatření a nařízení ministerstev vydaná v boji proti pandemii viru SARS-CoV-2 či případná další platná epidemiologická, hygienická či bezpečnostní opatření a nařízení.

11. Před zahájením kurzu je zákazník povinen prokázat splnění podmínek pro vstup do vnitřních prostor a pro účast na hromadných akcích v souladu s aktuálně platnými opatřeními a nařízeními. V případě epidemiologických nařízení v boji proti pandemii viru SARS-CoV-2 je možné nahradit prokázání splnění podmínek pro účast podstoupením rychlého antigenního testu, který bude dostupný za poplatek v místě konání kurzu, pokud to aktuálně platná epidemiologická nařízení připouští.

12. Odmítne-li zákazník prokázat či neprokáže-li svou způsobilost účastnit se kurzu v souladu s aktuálně platnými opatřeními a nařízeními, nebude mu umožněno účastnit se kurzu. Zákazník je v takovém případě povinen zaplatit Prakulu storno poplatek ve výši 100% ceny kurzu. Storno poplatek je splatný okamžikem neumožnění účastnit se kurzu z uvedených důvodů. Prakul je oprávněn stanovený storno poplatek započítat proti nároku zákazníka na vrácení zaplacené ceny kurzu.

IV. Zrušení a změna kurzu

1. Prakul si vyhrazuje právo zrušit konání kurzu, a to v těchto případech:

a) nejpozději 3 dny před konáním kurzu, není-li kurz obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 6 osobami;

b) lektor Prakul nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu;

c) v provedení kurzu bude bránit jiná závažná, těžko překonatelná překážka (např. havárie v provozovně Prakul, nedostatek speciálních surovin k provedení kurzu atd.).

2. V případě, že Prakul zruší konání kurzu, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit zákazníkovi, a to způsobem, kterým byla potvrzena objednávka a současně telefonicky či elektronickou poštou tak, aby byl zákazník a/nebo účastník co nejdříve informován.

3. V případě zrušení konání kurzu je Prakul povinen nabídnout zákazníkovi účast na kurzu v náhradním termínu. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu neodmítne ve lhůtě 4 pracovních dnů od doručení nabídky Prakulu, a to způsobem, kterým byla doručena nabídka ze strany Prakulu, má se za to, že účast na v náhradním termínu potvrzuje. V případě, že zákazník účast na konání kurzu v náhradním termínu odmítl, zavazuje se Prakul ve lhůtě 10 pracovních dnů od odmítnutí náhradního termínu kurzu zákazníkem vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí kurz poníženou o storno poplatek vztahující se k náhradnímu termínu konání kurzu dle platných storno podmínek. V případě, že konání kurzu v náhradním termínu není možné, zavazuje se Prakul ve lhůtě 10 pracovních dnů od zrušení kurzu vrátit zákazníkovi uhrazenou cenu za poskytnutí kurzu.

4. Prakul si vyhrazuje právo změny lektora a změny méně než 50 % obsahu kurzu bez předchozího upozornění. K takovému rozhodnutí musí vést závažné, těžko překonatelné důvody (např. lektor Prakulu nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení kurzu, nedostatek speciálních surovin atd.).

5. Změny kurzu dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

V. Storno podmínky

1. V případě, že zákazník či další účastníci kurzu nemohou absolvovat kurz, zavazuje se toto zákazník neprodleně oznámit Prakulu.

2. Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu dohodou je Prakul povinen zákazníkovi vrátit cenu za poskytnutí kurzu do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet zákazníka, jehož číslo zákazník uvede či jiným dohodnutým způsobem, není-li dohodou stanoveno jinak. Z této částky je Prakul oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:

zákazník odstoupí od smlouvy 25 a více pracovních dnů před konáním kurzu – 10 % z ceny kurzu

zákazník odstoupí od smlouvy v rozmezí 24 až 5 pracovních dnů před konáním kurzu – 50 % z ceny kurzu,

zákazník odstoupí od smlouvy méně než 5 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v den konání kurzu – 100 % z ceny kurzu.  

4. Dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu v souladu s těmito obchodními podmínkami je oprávněn uzavřít s Prakulem pouze zákazník. Toto právo nenáleží účastníkovi.

5. V případě, že se účastník na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.

6. V případě, že byl kurz hrazen prostřednictvím poukazu, užije se odst. 6 části D těchto obchodních podmínek.

VI. Odpovědnost za škodu

1. Účastníci kurzu jsou povinni před započetím kurzu požádat lektora Prakul o uložení vnesených věcí do provozovny Prakulu, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá Prakul za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 občanského zákoníku tím není dotčeno.

2. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou Prakulu účastníky kurzu, jakož i za škodu způsobenou jiným účastníkům kurzu.

D. POUKAZY

1. Na uzavření smlouvy o koupi poukazu, dodání poukazu a platbě za poukaz se přiměřeně užijí čl. I. až III. části B těchto obchodních podmínek. Dodání poukazu je možné též v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

2. Držitel poukazu je povinen hodnotu poukazu vyčerpat uhrazením ceny za poskytnutí kurzu, případně nákupem zboží. Držitel poukazu nemá nárok na výměnu poukazu za peníze.

3. Držitel poukazu je povinen využít poukaz v době platnosti poukazu. Po skončení platnosti poukazu nemá držitel tohoto poukazu ani zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Prakul.

4. V případě, že to provozní situace Prakulu umožňuje, může prodloužit platnost poukazu, maximálně však jednou a maximálně o jeden měsíc, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Za prodloužení poukazu je účtována jednorázová platba ve výši 1.000,- Kč. Veškerá odhlášení a žádosti o změnu musí být zákazníkem oznámeny Prakulu písemně či elektronickou poštou, jinak na ně nebude brán zřetel.

5. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy týkající se poukazu za podmínek dle čl. IV. části B těchto obchodních podmínek. Toto právo zaniká, byl-li poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení dle čl. IV. části B těchto obchodních podmínek uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí kurzu či na úhradu kupní ceny za zboží.

6. V případě, že dojde ke zrušení kupní smlouvy, na základě které došlo k úhradě kupní ceny prostřednictvím poukazu či ke zrušení smlouvy o poskytnutí kurzu, jehož cena byla hrazena prostřednictvím poukazu, dohodou ve smyslu čl. části C V. odst. 2 obchodních podmínek, bude zákazníkovi vrácen poukaz v hodnotě, ve které bylo z poukazu na takovou cenu hrazeno, snížený o storno poplatky dle části C čl. V. odst. 2 obchodních podmínek a/nebo částky dle části B čl. IV. odst. 5 obchodních podmínek. V případě že bylo hrazeno z poukazu a zároveň penězi, uplatňuje Prakul svůj nárok na storno poplatky dle části C.  čl. V. odst. 2 obchodních podmínek a/nebo částky dle části B čl. IV. odst. 5 obchodních podmínek nejprve na část kupní ceny uhrazené penězi a teprve následně na hodnotu poukazu. Vrácený poukaz v aktuální hodnotě je možné opětovně použít od dne zrušení smlouvy, o čemž bude zákazník ze strany Prakulu informován prostřednictvím e-mailové zprávy. Doba platnosti poukazu není v důsledku jeho vrácení dotčena, tj. poukaz je možné použít nejpozději do uplynutí termínu v poukazu původně uvedeném.  Poukaz, resp. peníze v souladu s tímto ustanovením se vrací zákazníkovi.

E. REKLAMACE

I. Reklamace zboží

1. Při prodeji zboží spotřebiteli je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen záruka”). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Na žádost spotřebitele je Prakul povinen poskytnout záruční list, písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (dále jen „záruka“). Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení věci obsahující potřebné údaje.

2. Spotřebitel při uplatnění záruky má tato práva:

je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy – spotřebitel má právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prakul dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prakul odstranit podle své volby opravou věci, nebo dodáním nové věci, přičemž volba nesmí spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prakul vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Prakulu. V případě uplatnění tohoto práva náleží spotřebiteli i náhrada nákladů účelně vynaložených při jeho uplatnění. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prakul namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy – spotřebitel má právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy. Spotřebitel sdělí Prakulu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu Prakulu; to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prakul vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li spotřebiteli, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

jde-li o vady vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží – spotřebitel má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. 

3. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí zboží, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze zboží. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má spotřebitel právo na to, aby Prakul bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku spotřebitele buď výměnou zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

II. Reklamace kurzu

1. Pro případ, že kurz neprobíhal dle smlouvy o poskytnutí kurzu a těchto obchodních podmínek, je zákazník oprávněn vady kurzu reklamovat.

2. Pokud Prakul reklamaci zákazníka uzná za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Prakul oprávněn zajistit zejména poskytnutím slevy z ceny za poskytnutí kurzu, vrácením ceny za poskytnutí kurzu či bezplatným umožněním účasti na jiném kurzu.

III. Společná ustanovení

1. O reklamaci Prakul rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prakul se spotřebitelem písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva jako při podstatném porušení smlouvy. Prakul vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prakul vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace Prakul spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

2. Spotřebitel může reklamaci uplatnit na adrese Prakulu či na jeho e-mailové uvedené v části B člIV. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

3. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prakul nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se ze strany spotřebitele jednalo o zneužití práv).

F. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

I. Další práva a povinnosti stran

1. Prakul není ve vztahu ke spotřebiteli vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytnutí kurzu (dále jen „spotřebitelský spor“). Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 796/44, PSČ: 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů kontaktní místo podle přímo použitelného předpisu Evropské unie Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online) Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 769/44, PSČ: 110 00 Praha 1, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz, e-mailová adresa: eccnet-cz@ec.europa.eu. Dále má spotřebitel možnost využít platformu pro mimosoudní řešení sporů online na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr, přičemž se jedná o interaktivní internetovou stránku, která umožňuje elektronický a bezplatný přístup ve všech úředních jazycích orgánů unie. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele dle § 20n zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

II. Ochrana osobních údajů

1. Prakul jakožto správce osobních údajů, které zpracovává v souvislosti s prodejem zboží, pořádáním kurzů, prodejem dárkových poukazů, provozem webových stránek a e-shopu a v souvislostí s případnou další podnikatelskou činností, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů v Prakulu, které jsou k dispozici na webových stránkách či v sídle Prakulu. 

III. Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2021 a ruší platnost a účinnost všech předchozích obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v sídle Prakulu nebo jako dokument na webových stránkách.

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: COSMOPOLITAN CENTRAL EUROPE spol. s r.o., Suchdolská 85/14, 160 00 Praha 6 – Sedlec

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží: (údaje o zboží doplní spotřebitel)

Datum objednání zboží: (údaje o datu doplní spotřebitel)

Datum obdržení zboží: (údaje o datu doplní spotřebitel)

Jméno a příjmení spotřebitele: (údaje o jménu doplní spotřebitel)

Adresa spotřebitele: (údaje o adrese doplní spotřebitel)

Podpis spotřebitele:

Datum:

Dárkový poukaz

Věnujte svým blízkým náš dárkový poukaz na kurz vaření. Vyberte buď konkrétní kurz, nebo nechte obdarovaného, ať si vybere sám.

objednat poukaz ověřit poukaz

Knihy s podpisem autorů

Chcete být informováni o vypsání
nových kurzů a novinkách?

SLEDUJTE NÁS

Naše stránky používají soubory cookies. I díky nim vám nabízíme přesně takový obsah, který hledáte. Vaši návštěvu na webu bereme jako souhlas s jejich použitím.